<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7712865981818579592\x26blogName\x3d.tim0.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://yohred.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yohred.blogspot.com/\x26vt\x3d6087421729681014443', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Thursday, February 19, 2009

Moral stuff

This is my drafts for the people who want the drafts. You can see how it's like...

Soalan 1

Kerajaan di Malaysia telah mengagihkan sejumlah tanah yang besar di Malaysia untuk kegunaan pengusaha tanah bagi memajukan sektor agrikultur. Malahan, jumlah tanah di Malaysia amat terhad dan tidak mencukupi untuk memajukan sektor pertanian seperti yang telah ternyata dalam Rancangan Malaysia ke-9. Bagi mengatasi masalah kekurangan tanah, kaedah penanaman hidroponik telah diperkenalkan di Malaysia. Kaedah ini merupakan satu kaedah penanaman sayur-sayuran yang tidak menggunakan tanah dan banyak diamalkan di negara berasaskan agrikultur yang lain. Marilah kita meninjau kebaikan-kebaikan penggunaan kaedah pertanian ini di dalam negara kita.

                Negara kita memperkenalkan kaedah hidroponik supaya boleh menjimatkan penggunaan tanah. Dengan menggunakan kaedah hidroponik, kerajaan mempraktikkan nilai peka terhadap isu-isu alam sekitar. Kerajaan negara kita prihatin bahawa penerokaan tanah mampu membawa kepada kemusnahan hutan tropika negara kita. Justeru itu, penggunaan kaedah hidroponik boleh dikatakan merupakan langkah pertama kerajaan di negara kita dalam usaha menyelesaikan masalah berikut kerana kaedah hydroponik tidak memerlukan tanah untuk membekalkan nutrien yang tertentunya kepada tumbuhan. Sehubungan itu, penanaman boleh dilakukan dalam skala yang lebih besar daripada kaedah tradisional lalu dapat melindungi dan memelihara hutan tropika di negara kita.

                Selain itu, kerajaan dapat mengamalkan nilai menyayangi dan menhargai alam sekitar. Kerajaan memperkenalkan kaedah ini kerana mempunyai kesedaran tentang betapa pentingnya kenapa kita perlu memelihara alam sekeliling. Kaedah hidroponik menyediakan pentas untuk memberi nutrien yang mencukupi bagi pertumbuhan sempurna sebuah tumbuhan lalu mengalakkan pertumbuhan tumbuhan yang cepat. Bukan itu sahaja, melalui penggunaan kaedah hidroponik, nutrien yang digunakan tumbuhan dapat dikitarkan semula bagi kegunaan tumbuhan sekali lagi. Cara ini mampu mengekalkan keseimbangan alam dan membolehkan nutrien yang terdapat dalam tanah untuk digunakan untuk tujuan yang berbeza. Sehubungan itu, kaedah ini dapat dapat memelihara dan memulihara alam sekitar. Ini disebabkan, jumlah nutrien dalam tanah berkekalan lalu memanjangkan tempoh tanah tersebut boleh digunakan sebelum menjadi tanah yang tidak berguna lagi. Lebih- lebih lagi, wang boleh dijimatkan kerana tidak perlu membelanjakan begitu banyak untuk membeli baja atau pembekal nutrien yang lain.

                Akhirnya, dengan menggunakan kaedah hidroponik, kerajaan dapat mengamalkan nilai keharmonian antara manusia dengan alam sekitar. Seperti yang kita sudah tahu, hutan tropika di negara kita menjadi elemen yang utama dalam ekosistem negara kita. Justeru itu, kita boleh menjalin hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling kerana kaedah hidroponik dapat mengekalkan dan memelihara hutan di negara kita. Lebih-lebih lagi, habitat haiwan yang semakin berkecilan dapat dipelihara. Penggunaan hidroponik boleh menjimatkan air yang sekarang telah menjadi komoditi di beberapa negara. Dengan menjimatkan air, kualiti hidupan manusia dan alam sekeliling dapat terpelihara. Tanpa gangguan kepada ekosistem di bumi, kita boleh pasti bahawa kesejahteraan manusia dan alam terpelihara.

                Kesimpulannya, penggunaan kaedah ini harus diperkenalkan dan dilaksanakan di negara kita keran terdapat banyak manfaat yang boleh diperoleh. Setiap lapisan masyarakat harus berkerjasama terutama golongan petani agar kaedah ini boleh diimplementasikan secara sepenuhnya. Diharapkan Malaysia dapat menjadi negara yang maju dalam pertanian setimpal dengan Rancangan Malaysia ke-9.


Soalan 5

Pada bulan Mac, Disember dan Ogos, musim perayaan gedung membeli-belah akan berlangsung. Dalam masa ini, kedai kedai di seluruh Malaysia akan mengadakan pelbagai jusalam murah untuk mengangkap perhatian pembeli-pembeli. Malahan ramai pembeli sering terpedaya dengan iklan yang terpapar pada dinding kedai-kedai yang menyatakan kata-kata yang mempersonakan. Di sebalik batu, peniaga yang berniaga pada masa tersebut akan menipu pengguna lalu dapat mengaut keuntungan yang besar. Lebih-lebih lagi, perang psikologi akan berlaku antara peniaga dan pembeli. Pembeli yang mudah tertarik dengan jualan murah biasanya tidak mempraktikkan nilai rasional lalu mudah terperdaya dengan jualan sebegini. Dalam menangani hal ini, pengguna perlu berpegang teguh kepada prinsip-prinsip moral dan juga merujuk kepada badan yang berkenaan untuk mengatasi masalah ini. Persatuan pengguna merupakan badan yang bertanggungjawab membantu pengguna. Sebagai pengguna, marilah kita meninjau peranan persatuan pengguna serta tanggungjawab kita sendiri dalam menghadapi masalah ini.

Nilai yang diamalkan persatuan pengguna ialah melindungi hak pengguna. Dalam menangani masalah di atas, persatuan pendidikan harus memelihara hak pengguna agar menjadi pengguna yang berilmu dan tidak mudah terpedaya dengan helah peniaga melalui pendidikan. Kempen-kempen banyak diadakan di negara kita supaya pengguna bersedia menghadapi senario yang tertentu. Selain itu, pengguna boleh mendapat perkhidmatan daripada persatuan pengguna. Persatuan pengguna memberi perkhidmatan kepada pengguna untuk menyiasiat jika kedai-kedai tertentu mengeksploitasikan pengguna lalu boleh mengambil tindakan dan menamatkan lesen perniagaan kedai yang tidak jujur dalam perniagaan mereka.

Sebagai seorang pengguna pula, kita perlu mengamalkan nilai kebebasan bersuara. Sebagai pengguna, kita diberi kebebasan berucap mengenai perasaan tidak puas hati dengan barangan serta perkhidmatan perniaga contohnya, menjual makanan yang tidak berkhasiat atau sudah luput serta menjual barangan yang mengelirukan daripada segi tanda halal dan haram. Jika diperdaya oleh peniaga, pengguna harus mengeluarkan fikiran dan menyuarakan pendapat mereka kepada parti berkenaa seperti persatuan pengguna ataupun peniaga yang terlibat. Dengan menyuarakan pendapat pengguna, kita boleh menghalan helah peniaga daripada memperdayakan orang lain lalu dapat menjaga keselamatan dan ketenteraman orang ramai.

Dalam musim membeli-belah, kes peniaga yang tidak meletak tanda haraga ataupun melebelkan barang-barang dengan tepat merupakan antara helah yang ketara dan dapat memperdayakan orang ramai. Sebagai pengguna, kita perlu mengamalkan nilai rasional dan berfikir sebelum berlompat ketika membeli barangan. Pembeli perlu berfikir berdasarkan bukti yabg nyata seperti penglebelan dan tanda harga yang terdapat pada barangan. Selain itu, sebelum membeli barangan, pengguna harus mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar. Adakah barang itu praktikal? Berkualiti? Diperlukan? Kesemua kriteria ini perlu difikir dua kali sebelum membelanjakan wang untuk membeli suatu barangan.

Kesimpulannya, sebagai seorang pengguna, kita harus mengamalkan nilai-nilai tertentu supaya tidak terperdaya dengan helah-helah peniaga. Persatuan pengguna juga perlu memainkan peranan mereka supaya dapay menangkap dan menamatkan lesen perniagaan kedai yang menipu pelanggan mereka. Usaha secara proaktif dari semua pihak diperlukan agar pengguna tidak perperangkap dengan tipu helah peniaga. Diharapkan agar musim membeli-belah di Malaysia tidak mengancam pengguna sebaliknya memberi pengalaman membeli belah yang seronok dan tidak boleh dilupakan.


Thats all... So see that you finished it soon. Btw, these are not approved by the teacher yet0 Comments:

Post a Comment

<< Home